UMK | Odwiedź Toruń | Oferty pracy | Uniwersytet A-Z | USOS | Archiwum Prac Dyplomowych | Forum studentów Webmaster
UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA

INSTYTUT ZABYTKOZNAWSTWA I KONSERWATORSTWA

O Zakładzie

Zakład Konserwatorstwa

prof. dr hab. inż. arch. Jan Juliusz Tajchman

Ur. 21 maja 1929 w Krośniewicach; historia architektury (konserwacja zabytków architektury); studia na Wydziale Architektury w Poznaniu 1953, absolwent konserwatorstwa na Wydziale Sztuk Pięknych UMK1962, dr nauk technicznych PWr 1974, dr hab. 1989, prof. 1996.

Praca na UMK:
asystent 1955-59, st. asystent 1959-66, st. wykładowca 1966-90, docent 1990, profesor nadzwyczajny 1990- ; kier. Zaocznego Studium Konserwacji Zabytków Architektury 1972-91, kier. Zakładu Konserwatorstwa Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa1990-2001; dziekan Wydziału Sztuk Pięknych 1990-1996; kier. Zaocznego studium Ochrony Dóbr Kultury 1992-94; kier. Podyplomowych Studiów w Zakresie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Sztuki Kościelnej 1998-2001, 2004, a od 2006 r. Podyplomowych Studiów Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Dziedzictwa Architektonicznego W Zakresie Budwoli Świeckich i Sakralnych.

Praca poza UMK:
Pracownie Konserwacji Zabytków (PP PKZ) Oddz. w Toruniu: kier. Prac. Projektów 1960-74; kier. Zespołu Sprawdzającego 1974-90.

Czł.:
Sekcji Architektury i Urbanistyki oraz Ochrpny Zabytków IV Wydz. PAN 1969-92, 2000-; International Council of Monuments and Sites (ICOMOS) 1971-2000.

Badania:
historia technik budowlanych (zabytkowa stolarka architektoniczna oraz konstrukcje drewniane, szczególnie historyczne konstrukcje dachowe); problematyka historyczna i konserwatorska architektury (historia i problematyka konserwacji domów mieszczańskich i architektury skralnej oraz ogólne zagadnienia dotyczące metody konserwacji zabytków).

Publikacje:
ok. 70 art., 2 książki, m.in.: "Stolarka okienna Zamku Królewskiego w Warszawie", KAiU 1974. t.XIX. z.4;  "Przemiany funkcjonalne toruńskiego domu mieszczańskiego w czasach nowożytnych", KAiU, 1985, t. XXX, z. 2.; "Drewniane drzwi zabytkowe na terenie Polski (systematyka i problematyka konserwatorska)", Ochrona zabytków 1991, nr 4 (175).; "Więźba dachowa ratusza toruńskiego z 1727 r.", Rocznik Muzeum w Toruniu. 1992 t. IX.; "Stolarka okienna. Słownik terminologiczny architektury". Warszawa 1993.; "Kamienica "Pod Gwiazdą" w Toruniu i jej problematyka konserwatorska". AUNC. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo. Toruń 1994, T.XXV.; "Konserwacja zabytków architektury - uwagi o metodzie". Ochrona zabytków 1995, z. 2.; "Czynniki kształtujące i warunkujące ochronę i konserwację zabytków architektury" [w:] Architectura et historia. Studia Mariano Arszyński septuagenario dedicata. Toruń 1999.; "Problem rozbudowy neogotyckich kościołów ceglanych na przykładzie dwóch realizacji" [w:] Cegła w architekturze środkowo-wschodniej Europy.  Mat. Z sesji konserwatorskiej ICOMOS w Malborku, wrzesień 1996, 2002.; "Stropy drewniane w Polsce. Propozycja systematyki". BMiOZ, Seria C, Studia i materiały, t. IV, Warszawa 1989.: "Stolarka okienna w Polsce. Rozwój i problematyka konserwatorska", tamże, seria C, Studia i materiały, t. V, 1990.; "Kościół w Krupach. Najstarsza gotycka światynia szkieletowa na Pomorzu Zachodnim", [w:] Architektura ryglowa - wspólne dziedzictwo. Anticon 2003; "Dawna stolarka okienna i jej problematyka konserwatorska wobec nowych zagrożeń", [w:] Zabytkowe budowle drewniane i stolarka architektoniczna wobec współczesnych zagrożeń, Toruń 2005; "Propozycja systematyki i uporządkowania terminologii ciesielskich konstrukcji dachowych wystepujących na aterenie Polski od XIV do XIX w." [w:] MONUMENT - Studia i materiały Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków 2005.

Projekty i realizacje konserwatorskie:
kamienice w Toruniu: ul Chełmińska 28, adaptacja na siedzibę PP PKZ 1963: Rynek Staromiejski 35, "Pod Gwiazdą", adaptacja na muzeum 1969; wnętrza w Toruniu: winiarnia "Zamkowa" 1967; kawiarnia "Pod Atlantem", ul. Św. Ducha 3 1979; kawiarnia "Grota", Rynek Staromiejski 24 1997; rozbudowy kościołów neogotyckich:  Ciechocinek 1983; Lubsko 1997; Zawada 2005; budowa nowego kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia  NMP, Toruń-Stawki 1995; Strażnica w masywie górskim Prilep (b. Jugosławia) - 1982; rewaloryzacja neogotyckiego budynku poczty w Chełmnie - 1994-95; dostosowanie zabytkowych prezbiteriów do nowej liturgii: Toruń, kościół NMP - 1993-94, Łążyn - 1996-97; projekty wnętrz odbudowanych katedr: Sankt Petersburg - 1996-97, Moskwa - 1998-99.

Zajęcia dydaktyczne:
Historia technik budowlanych; Konserwacja zabytków architektury; seminarium magisterskie.

Nagrody i odznaczenia:
Min. Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska (zesp. I st.) 1973; Min. Kultury i Sztuki 1975; Min. Edukacji Narodowej (III st.) 1989; Nagroda Roku 1989 -  SARP 1990;  Min. Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa (II st.) 1990; I nagr. Stow. Konserwatorów Zabytków 1990; Srebrny Krzyż Zasługi 1968; Zasłużony Działacz Kultury 1971; Złoty Krzyż Zasługi 1974; Złota Odznaka "Za opiekę nad zabytkami" 1979; Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 1984; Medal Komisji Edukacji Narodowej 1993; Medal "Pro Ecclesia et Pontifice" 1999.Rozbudowa kościoła neogotyckiego w Ciechocinku - sklepienia


Rozbudowa kościoła neogotyckiego w Ciechocinku -fragment elewacji


Rozbudowa kościoła neogotyckiego w Ciechocinku


Rynek Staromiejski 35, Pod Gwiazdą, adaptacja na muzeum 1969- stan sprzed adaptacji


Dostosowanie zabytkowych prezbiteriów do nowej liturgii Toruń, kościół NMP 1993-94


Rynek Staromiejski 35, Pod Gwiazdą, adaptacja na muzeum 1969

Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń, tel.: +48 (56) 611-38-40