UMK - strona główna Wydział Sztuk Pięknych - strona główna
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Polski English
POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNE - TYTUŁ PROFESORA
Dokumenty, które należy złożyć w celu przeprowadzenia czynności w postępowaniu o nadanie tytułu profesora:

Kandydat do nadania stopnia profesora wraz z wnioskiem skierowanym do Dziekana jednostki organizacyjnej załącza:

  • Oryginał lub poświadczone za zgodność przez jednostkę organizacyjną kopie dokumentów stwierdzających posiadanie stopnia doktora i doktora habilitowanego lub kwalifikacje I i II stopnia;

  • Autoreferat przedstawiający osiągnięcia naukowe, lub artystyczne, informację o osiągnięciach w zakresie opieki naukowej i kształcenia młodej kadry, w tym o ukończonych przewodach doktorskich w których kandydat pełnił funkcję promotora, promotora pomocniczego;

  • Ankietę oceny osiągnięć naukowych albo artystycznych po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego według określonego wzoru (załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora Dz. U. nr 204, poz. 1200);

Dokumenty założyć należy w formie papierowej oraz elektronicznej, w języku polskim oraz angielskim.


Aktualnie prowadzone postępowania:

Postępowania zakończone: