UMK - strona główna Wydział Sztuk Pięknych - strona główna
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Polski English
WYDARZENIA I KOMUNIKATY
NAJLEPSZY STUDENT UMK Z NASZEGO WYDZIAŁU

Tytuł Najlepszego Studenta UMK za rok akademicki 2017 /18 uzyskał student Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, specjalność: Konserwacja i restauracja papieru i skóry, Pan Grzegorz Nehring. W mijającym roku Pan Nehring zrealizował liczne projekty naukowe i konserwatorskie w Federalnym Instytucie Badań i Testów Materiałów w Berlinie (BAM) pod okiem światowej sławy specjalisty prof. Iry Rabin oraz w Muzeum Egipskim w Berlinie.

W ubiegłym roku tytuł Najlepszego Absolwenta UMK również adeptka kierunku Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki. Ciągle potwierdzamy naszą jedyną w skali kraju w naszej grupie ocenę A+ i wzmacniamy potencjalne kadry powstającego Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego.

Panu Grzegorzowi Nehringowi gratulujemy, życząc dalszego, twórczego rozwoju w pracy wśród najcenniejszych zabytków piśmiennictwa.

Grzegorz Nehring w roku akademickim 2017/18 wziął udział w dwóch zagranicznych stypendiach w ramach programu Erasmus. Podczas pobytu w Federalnym Instytucie Badań i Testów Materiałów w Berlinie (Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung) pod kierunkiem prof. Iry Rabin szkolił się z prowadzenia badań zabytków z zastosowaniem nowoczesnych technologii, ucząc się m.in. określać typ atramentu stosując różne techniki i opracowywania danych uzyskiwanych różnymi spektrometrometrami XRF. Zdobyte kompetencje pozwoliły mu na udział w kilku projektach badawczych (opisane w p.p. 4.b.).

Drugie stypendium odbył w berlińskim Muzeum Egipskim (Ägyptisches Museum und Papyrussammlung), gdzie pod kierunkiem dypl. rest. Myriam Krutzsch uczył się konserwacji-restauracji starożytnych i wczesnośredniowiecznych papirusów. Największym osiągnięciem w czasie tego wyjazdu było odkrycie w trakcie demontażu dwóch starożytnych kartonaży, fragmentu rękopisu Iliady Homera na papirusie z II wieku p.n.e., który następnie poddał konserwacji-restauracji.

W ramach licznych projektów zrealizowanych z prof. Rabin, w jednym z eksperymentów udowodnił, że kompozycję atramentu można modyfikować poprzez przechowywanie go w metalowym naczyniu. Niewątpliwym sukcesem jest to, że porównano i skalibrowano maszyny dostępne w obu instytucjach, co może być przyczynkiem do dalszej ścisłej współpracy.

Przeprowadził ponadto różne testy na kilku pergaminowych zwojach i jednym papirusowym znad Morza Martwego. Efektami działań były specyfikacja materiałów, z których wykonane zostały starożytne zwoje i określenie autentyczności poddanych analizie zabytków

W kolejnym projekcie dotyczącym herkulańskich papirusów przygotował model papirusowego zwoju i zapisał go różnymi atramentami, a następnie porównał wzór atramentu uzyskany dwoma obrazującymi spektrometrami mikro-XRF, w celu podjęcie decyzji, która geometria zapewnia lepsze wyniki podczas skanowania zwiniętego zwoju. Opracował też badania mikro-XRF atramentu z herkulańskiego zwoju stwierdzając czerń kostną użytą do pisania.

W kolejnym projekcie podważył sugestie z wcześniejszej literatury, iż tak zwany "pot" papirusu jest wynikiem korozji szkła, udowodniając, że "pocenie się" jest niezależne od szkła i jest wynikiem soli znajdujących się pierwotnie w papirusie.

Te i inne projekty potwierdzają twórcze i krytyczne podejście do wielu ważnych problemów technologiczno - konserwatorskich, powiązanych ponadto z grupą bardzo cennych obiektów.

Podsumował je referat w języku angielskum pt. „Can an Inkwell leak into ink? Comparison of the performance of various XRF spectrometers and qualitative and semi-quantitative analysis of aged iron-gall ink samples” oraz „Comprehensive analysis of manuscripts. Systematic study of coptic inks” .