UMK - strona główna Wydział Sztuk Pięknych - strona główna
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Polski English
PROJEKTY I GRANTY

Dziekan Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu ogłasza Konkurs o finansowanie w 2018 roku projektów badawczych dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Sztuk Pięknych UMK

Dziekan Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu ogłasza konkurs wewnętrzny na finansowanie projektów badawczych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w roku 2018  pobierz ogłoszenie. Dokumenty dotyczące konkursu można pobrać  tutaj.
Jednorazowe stypendium dziekańskie

Dziekan Wydziału Sztuk Pięknych ogłasza konkurs na jednorazowe stypendium dziekańskie dla młodych naukowców (do 35 roku życia). Wniosek o przyznanie stypendium dziekańskiego i wynikające z wniosku dokumenty należy składać w dziekanacie WSP (ul. Sienkiewicza 30/32, p. 107, pani Beata Suty) w terminie do 15 grudnia 2017 roku. Wszelkie niezbędne informacje oraz wniosek można pobrać  tutaj.
Dziekan Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu ogłasza Konkurs o finansowanie w 2017 roku projektów badawczych dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Sztuk Pięknych UMK

Dziekan Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu ogłasza konkurs wewnętrzny na finansowanie projektów badawczych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w roku 2017  pobierz ogłoszenie. Dokumenty dotyczące konkursu można pobrać  tutaj.
Nominacja do tytułu Polska Nagroda Innowacyjności 2016 w kategorii Uczelnie

Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu uzyskał nominację do tytułu Polska Nagroda Innowacyjności 2016 w kategorii Uczelnie za projekt Wielomodułowe interdyscyplinarne badania nieniszczące obiektów architektury na przykładzie gotyckich kamienic mieszczańskich w Toruniu, w programie prowadzonym przez Polską Agencję Przedsiębiorczości Sp. z o.o. oraz redakcje Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie Prawnej i Biznes Plus w Gazecie Wyborczej.  List Nominacyjny

Polska Nagroda Innowacyjności jest programem wizerunkowym prowadzonym przez Polską Agencję Przedsiębiorczości i redakcję Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie Prawnej. Nagrodę otrzymują najbardziej innowacyjne oraz kreatywne uczelnie, instytuty, firmy i instytucje działające w Polsce. To podmioty, których praca badawczo-rozwojowa znajduje zastosowanie w różnych gałęziach gospodarki, przyczyniając się do jej rozwoju.

Celem Projektu Wielomodułowe interdyscyplinarne badania nieniszczące obiektów architektury na przykładzie gotyckich kamienic mieszczańskich w Toruniu, było opracowanie metodyki interdyscyplinarnych i kompleksowych badań podstawowych zabytków architektury, które pozwolą na 99% zachowanie substancji zabytkowej i historycznych nawarstwień obiektów w trakcie prac badawczych, a poprzez promocję rezultatów przedsięwzięcia i udostępnianie efektów Projektu rozwój współpracy pomiędzy jednostką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a przedsiębiorstwami z regionu w obszarze ochrony dziedzictwa kulturowego.

W wyniku realizacji Projektu stworzone zostało wzorcowe opracowanie do badań obiektów architektury, które jest podstawą kolejnych badań następnych zabytków, ale także podłożem dalszego rozwoju współpracy WSzP UMK w Toruniu z przedsiębiorstwami. Realizowany Projekt był próbą niwelacji problemu, którym jest inwazyjny i wybiórczy sposób przeprowadzania współczesnych badań zabytkowej architektury, niesatysfakcjonująca jakość wykonywanych badań, brak współpracy przedsiębiorstw z jednostkami naukowo-badawczymi, oraz brak dostosowania praktyki badawczej do wymogów tak krajowych, jak i międzynarodowych w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego.

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

Strona WWW Projektu:   http://www.projektmostowa6.umk.pl/

Grant na badanie wczesnych muzeów wobec muzeologii cyfrowej

Zespół Zakładu Muzealnictwa pod kierownictwem dr hab. Tomasza F. de Rosseta, prof. UMK uzyskał grant badawczy w ramach konkursu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, moduł Rozwój 2a na projekt Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do 1918 roku): wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej.

Celem projektu Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do 1918 roku): wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej jest analiza i kompleksowe badanie roli wczesnych muzeów (założeń protomuzealnych oraz publicznych i prywatnych muzeów, jak też kolekcji prywatnych funkcjonujących w sferze publicznej do 1918 r.) jako instytucji stanowiących zwierciadło przemian kulturowych, oddziałujących zarówno w przeszłości, jak i obecnie na kierunki przekazywania przyszłym pokoleniom oraz kształtowania szeroko pojętej tożsamości i pamięci kulturowej.

Powiększ

W prowadzonych badaniach na obszarze teoretycznej muzeologii zostaną wykorzystanie narzędzia cyfrowe stosowane w najnowszych prądach humanistyki. Wiązać się z tym będzie próba sformułowania subdyscypliny badań nad muzealnictwem, opartych na założeniach humanistyki cyfrowej, co można by określić „muzeologią cyfrową”. Na potrzeby projektu stworzony zostanie portal naukowy z wielopoziomową bazą danych, ogólnodostępny, zgodny z ideą otwartej nauki i kultury. Pełnić on będzie funkcję laboratorium badawczego, gdzie zastosowanie znajdą narzędzia cyfrowe i metody partycypacyjne (crowdsourcing, social media). Projekt nastawiony jest na działanie długofalowe i rozwojowe. Stanowi pierwszą fazę badań nad muzealnictwem polskim, w założeniach obejmującym także okres międzywojenny, PRL-u i czasy współczesne.

Informacje w mediach: Wiadomości UMKDziennik Nowości
Wielomodułowe interdyscyplinarne badania nieniszczące obiektów architektury na przykładzie gotyckich kamienic mieszczańskich w Toruniu

Badania zabytkowej architektury mieszkalnej w Toruniu prowadzone były od XIX w. Współcześnie badania te realizowane są zawsze ze względu na bieżące prace konserwatorskie, którym poddawane są poszczególne obiekty, jako jeden z elementów wymaganej przez urzędy dokumentacji. Badania te mają charakter wybiórczy i podyktowane są doraźnym rozpoznaniem ze względu na przyszłe cele adaptacyjne. Oddzielnie przeprowadzane są analizy stylistyczne, oddzielnie inwentaryzacje pomiarowo-rysunkowe, oddzielnie badania architektoniczne. Sporadycznie wykonuje się badania działek w bloku zabudowy. Badania często mają charakter inwazyjny, jak np. badania tynków przeprowadzane m.in. na obecność malowideł ściennych. Prace te nie są elementem całościowych badań obiektu, nie budują spójnego obrazu historii powstawania i użytkowania budynku, jak też nie  przyczyniają  się do rozpoznania wartości  budowli ze względu na Powiększ

wszystkie aspekty jej powstania i funkcjonowania: historię miejsca, technologię budowy i typ konstrukcji, projekt architektoniczny, wystrój wnętrz. Jako takie, wykonywane obecnie badania nie przyczyniają się również do wykreowania spójnego obrazu rozwoju toruńskiej architektury mieszkalnej. Realizowany Projekt jest próbą niwelacji problemu, którym jest inwazyjny i wybiórczy sposób przeprowadzania współczesnych badań zabytkowej architektury, niesatysfakcjonująca jakość wykonywanych badań, brak współpracy przedsiębiorstw z jednostkami naukowo-badawczymi, oraz brak dostosowania praktyki badawczej do wymogów tak krajowych, jak i międzynarodowych w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego.

Celem Projektu jest opracowanie metodyki interdyscyplinarnych i kompleksowych badań podstawowych zabytków architektury, które pozwolą na 99% zachowanie substancji zabytkowej i historycznych nawarstwień obiektów w trakcie prac badawczych, a poprzez promocję rezultatów przedsięwzięcia i udostępnianie efektów Projektu rozwój współpracy pomiędzy jednostką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a przedsiębiorstwami z regionu w obszarze ochrony dziedzictwa kulturowego. W wyniku realizacji Projektu stworzone zostanie wzorcowe opracowani do badań obiektów architektury, które będzie podstawą kolejnych badań następnych zabytków, ale także podłożem dalszego rozwoju współpracy WSzP UMK w Toruniu z przedsiębiorstwami.   http://www.projektmostowa6.umk.pl/
Decyzje o finansowaniu projektów badawczych dla młodych naukowców i doktorantów

Dnia 12 maja 2014 r. odbyło się posiedzenie Komisji ds. podziału środków o finansowanie w 2014 roku projektów badawczych dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. Komisja rozpatrzyła pozytywnie wszystkie złożone wnioski. 13 osobom przyznano dotację związaną z realizacją pracy doktorskiej oraz 2 granty na projekty badawcze.

Szczegółowe informacje można uzyskać w dziekanacie WSzP.