UMK - strona główna Wydział Sztuk Pięknych - strona główna
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Polski English
KONFERENCJE
CZARNO-BIAŁY OBRAZ ŚWIATA. PROBLEMY OCHRONY I KONSERWACJI DAWNYCH FOTOGRAFII.

20 - 21.10.2016 - Toruń

Organizator:
Zakład Konserwacji Papieru i Skóry WSzP UMK
ul. Sienkiewicza 30/32
87-100 Toruń,

Kierownik naukowy:
prof. dr hab. Elżbieta Jabłońska,  e-mail: jabela@umk.pl

Sekretarz naukowy
dr Tomasz Kozielec,  e-mail: tk@umk.pl

Rejestracja na konferencję:
Zgłoszenia i opłatę konferencyjną przyjmujemy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.09.2016 r. Zgłoszenia obowiązują również studentów. Prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres: zkpis@umk.pl.

Dokumenty do pobrania:
Program,  Karta zgłoszeniowa,  Karta zgłoszeniowa dla prelegentów

Fotografie wykonywane na różnych podłożach (papierowych, szklanych, metalowych, z tworzyw sztucznych), stanowiące wielkie dziedzictwo kulturowe o unikatowych walorach artystycznych, dokumentalnych, historycznych, naukowych i emocjonalnych, wymagają szczególnej opieki konserwatorskiej. Stąd też idea spotkania konserwatorów-restauratorów dzieł sztuki oraz naukowców, zajmujących się starymi technikami fotograficznymi. Zaproszenie na konferencję kierujemy do środowisk naukowych, instytucji, które zajmują się badaniami i konserwacją fotografii, do konserwatorów-restauratorów dzieł sztuki oraz wszystkich, którzy są zainteresowani i zaangażowani w ochronę zabytków i dzieł sztuki, a także właścicieli zabytkowych kolekcji. Konferencji będą towarzyszyć XX Targi Konserwatorskie w Centrum Targowym Park oraz wystawa dawnych fotografii w Bibliotece Głównej UMK.UWARUNKOWANIA TOŻSAMOŚCI ARTYSTYCZNEJ.

22 - 23.11.2016 - Toruń

Organizator:
Zakład Malarstwa w Instytucie Artystycznym na Wydziale Sztuk Pięknych UMK, Stowarzyszenie Przyjaciół Wydziału Sztuk Pięknych oraz Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu.

Informacje:
Iwona Szpak,  e-mail: iwona.szpak@gmail.com

Rejestracja na konferencję:   Zgłoszenia należy przesyłać na wskazany wyżej adres e-mail do 30 września 2016 r.

Dokumenty do pobrania:   Karta zgłoszeniowa

Temat w istotny sposób zwraca uwagę na tożsamość artystyczną, tożsamość która w wieku XX stała się jednym z głównych celów poszukiwań artystycznych. Każdy z nas ma własne uczucia, ekspresję dlatego można by oczekiwać, że one będą wyrażane w sposób indywidualny a nawet niewspółmierny. Niesłychany rozwój kierunków w XX wieku, naturalny, czy może wymuszony i sztuczny odnosił się do twórczości, niemalże produkcji nowości w zakresie techniki i formy, która to w taki szczególny sposób manifestowała swoją odrębność, wyjątkowość, nabywając przy tym cech monopolistycznych kojarzonych z konkretnym artystą lub z grupą artystów. Większość artystów doskonale rozumiała te mechanizmy stanowiące i decydujące o rozpoznawalności i tym samym o bezpieczeństwie twórczym przechodząc w produkcyjny ciąg swoich form sztuki na zasadach powtarzalności i wariantowości koncepcji. Wydaje się też, że wielu, z tych też powodów ograniczało swój rozwój artystyczny. Organizatorom konferencji zależy na możliwie szerokich poglądach odnoszących się do uwarunkowań tożsamości artystycznej, która wydaje się że była istotnie ważna dla sztuki w ostatnim stuleciu. Filozof Janusz Krupiński między innymi na temat tożsamości wyraża taki pogląd cyt. Margines wolności poszerza się, gdy ktoś przedmiotem wyboru czyni kryteria oceny, punkty widzenia. To znaczy: toczy wewnętrzną walkę z samym sobą, o siebie- nie jest ofiarą swej tożsamości. Gotów jest ją przekroczyć porzucić Jako taka walka stanowi elementarny akt twórczości. Kto tworzy, ten otwiera się na Inne. Nie powiela, nie wyraża, nie znajduje siebie, jakim jest - a istni się wobec Innego. Ten krótki fragment wypowiedzi z szerszego tekstu pod tytułem Imperatyw wolności – twórczość opublikowany w piśmie artystycznym FORMAT, uświadamia złożoność i wagę zagadnienia. Wydaje się zatem, iż tożsamość to nie tylko własny odmienny słownik wyrazu, uczuć i ekspresji. Czy tożsamość to nowość, odmienność, nowa forma sztuki, myśl, czy może zgoła coś innego? Jaką rolę w tym zagadnieniu spełnia nauka i powiązana z nią technologia? Czy poszukiwanie własnego ucieleśnienia formy sztuk to coś naturalnego, aksjomatycznego i zawsze powiązanego z określonym miejscem i czasem, czy może jako cel nadrzędny coś sztucznego i chwilowego? Wreszcie jaką rolę w materializacjach tożsamościowych postaw artystycznych odgrywa krytyka artystyczna, gremium kuratorskie, odbiorcy sztuki, instytucje sztuki, szkoły artystyczne, klimaty polityczne i świat finansjery? Ten szereg pytań o złożonej problematyce, stawiającej znaki zapytania w zakresie szerokiego spectrum komplikacji zagadnienia dotyczącego „uwarunkowań tożsamości artystycznej”, skierowany jest do szerokiego grona twórców praktyków i teoretyków. Zapraszamy wszystkich artystów różnych kierunków, którzy w swojej twórczości dostrzegają ciekawe związki interesujących nas zagadnień. Zapraszamy teoretyków różnych dyscyplin do podzielenia się swoimi konstatacjami w zakresie tematu.

art. mal. Krzysztof Pituła prof. UMK

Konferencji towarzyszyć będzie wystawa prac wszystkich pracowników Zakładu Malarstwa w tzn. "basenie" w CSW w Toruniu.OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO NA TERENIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. DOŚWIADCZENIE, STAN OBECNY, PERSPEKTYWY

15 - 17.04.2014 - Pałac Lubostroń k/Łabiszyna

Organizator:
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki

Informacje:
Kamila Łajczak,  e-mail: k.lajczak@kujawsko-pomorskie.pl,   tel. 883-359-314   strona WWW konferencji

Rejestracja na konferencję:   przejdź na stronę rejestracji

Dokumenty do pobrania:   Zaproszenie     Program konferencji

Konferencja odbywać będzie się w Pałacu Lubostroń na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, który jest instytucją kultury dotowaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Ze względu na szerokie spektrum podejmowanych tematów w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego, konferencja trwać będzie przez trzy dni od 15 do 17 maja 2014 r.

Dwa dni będą stricte dniami konferencyjnymi z wystąpieniami zaproszonych prelegentów. Odbędzie się także uroczystość wręczenia wyróżnień Marszałka i Sejmiku Województwa, osobom zasłużonym w regionie na polu ochrony dziedzictwa narodowego.

Jeden z trzech dni głównie poświęcony będzie wyjazdowi uczestników przedsięwzięcia do miejsc, gdzie znajdują się zabytki architektury sakralnej i dworskiej.KULTURALNY "PLECAK" CZYLI O POZASZKOLNEJ EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ

4.04.2014 - Toruń
Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Rynek Nowomiejski 17
Telefon: (056) 622-75-34

Współorganizatorzy:
UMK, Zakład Edukacji Artystycznej

Kierownicy naukowi:
dr Bernadeta Didkowska,  e-mail: bedid@poczta.onet.pl
dr Dariusz Delik  e-mail: gioptd@wp.pl

Problem edukacji plastycznej, mimo swego potencjału jest ciągle lekceważony w dyskusji o poziomie kształcenia dzieci. Organizatorzy pragną przedstawić problemy edukacji artystycznej w Polsce, dlatego też oprócz nauczycieli, zapraszają do dyskusji przedstawicieli tych ośrodków akademickich, które profesjonalnie zajmują się tymi zagadnieniami. Organizatorom zależy na analizie poziomu edukacji plastycznej/artystycznej, co w efekcie, powinno sprzyjać powstaniu nowoczesnych, kreatywnych metod i form pracy w szkole.


KARTA WENECKA 1964 - 2014

10-11.10.2014 - Toruń
Zakład Konserwatorstwa WSzP UMK
87-100 Toruń, ul. Sienkiewicza 30/32
Telefon: (056) 611-38-15

Kierownik naukowy:
dr hab. Janusz Krawczyk, prof. UMK,  e-mail: krawczyk@umk.pl

Sekretarz naukowy:
mgr Adam Moch,  e-mail: moch@umk.pl

Konferencja organizowana jest w 50-tą rocznicę uchwalenia Karty Weneckiej - międzynarodowego dokumentu określającego zasady postępowania konserwatorskiego. O randze Karty Weneckiej przekonują zarówno głosy jej zwolenników, jak i spory dotyczące jej założeń i postanowień. Organizatorzy pragną zaprosić do dyskusji przedstawicieli różnych środowisk. Pytanie o aktualność Karty Weneckiej może okazać się punktem wyjścia do refleksji nad teoretycznymi podstawami działalności konserwatorskiej w czasach nam współczesnych.

Dokumenty do pobrania: karta uczestnictwa,   zaproszenie,   plakat,   sesja posterowa

Strona WWW konferencji:  przejdź


WCZORAJ I DZIŚ KONSERWACJI - RESTAURACJI ZABYTKOWYCH KODEKSÓW

23-24.10.2014 - Toruń
Zakład Konserwacji Papieru i Skóry WSzP UMK
87-100 Toruń, ul. Sienkiewicza 30/32
Telefon: (056) 611-38-30

Kierownik naukowy:
prof. dr hab. Elżbieta Jabłońska,  e-mail: jabela@umk.pl

Sekretarz naukowy:
dr Małgorzata Pronobis-Gajdzis,  e-mail: pronoma@umk.pl,  telefon: 505-180-231

Program Konferencji: przejdź

Podczas konferencji organizatorzy omówią zmiany, które nastąpiły w konserwacji — restauracji zabytkowych kodeksów. Problem zostanie potraktowany wielowątkowo w kilku obszarach tematycznych. Najwięcej uwagi zostanie poświęcone zagadnieniom stricte konserwatorskim, począwszy od projektowania konserwatorskiego, po konserwację i restaurację, od kodeksów najwcześniejszych po wiek XIX, zarówno pojedynczych obiektów, jak i całych księgozbiorów. Konferencji towarzyszyć będzie wystawa książek artystycznych wykonanych przez studentów.


POMIĘDZY PRAWDĄ A ZMYŚLENIEM - ŹRÓDŁA INTERPRETACJI W MALARSTWIE WSPÓŁCZESNYM

6-7.11.2014 - Toruń
Zakład Malarstwa, Instytut Artystyczny, WSzP UMK
87-100 Toruń, ul. Sienkiewicza 30/32
Telefon: (056) 611-38-55

Współorganizatorzy:
Stowarzyszenie Przyjaciół Wydziału Sztuk Pięknych UMK
Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu

Kierownik naukowy:
prof. art. mal. Jan Pręgowski,  e-mail: bjpregowscy@o2.pl

Sekretarze naukowi:
dr hab. Ireneusz Kopacz,  e-mail: ireneuszkopacz@wp.pl
dr Justyna Grzebieniowska,  e-mail: jgrzebieniowska@wp.pl

Konferencja ma na celu zaprezentowanie (w formie autorskich referatów) opinii i poglądów na temat wartości ideowych malarstwa współczesnego na tle zmiennej rzeczywistości sztuki. Organizatorzy spodziewają się ponadto, iż w wystąpieniach referujących autorów i dyskusjach uczestników konferencji uda się dokonać oceny i rekapitulacji poglądów na temat, szeroko rozumianych, pretekstów tworzenia.


KOLEKCJONERSTWO POLSKIE XX I XXI WIEKU

20-22.11.2014 - Toruń
Wydział Sztuk Pięknych UMK
87-100 Toruń, ul. Sienkiewicza 30/32
Telefon: (056) 611-38-19

Kierownicy naukowi:
dr hab. Tomasz F. de Rosset, prof. UMK,  e-mail: tfrosset@umk.pl
dr Agnieszka Kluczewska-Wójcik

Sekretarz naukowy:
mgr Aldona Tołysz

Seminarium poświęcone problematyce polskiego kolekcjonerstwa w XX i XXI wieku. Obejmuje ona przede wszystkim złożony kontekst historyczny i jego konsekwencje dla kolekcji na naszych ziemiach, jak cywilizacyjna rola sztuk plastycznych, ich przemiany i przemiany relacji wobec nich odbiorców, dzieje rynku artystycznego, muzeów i publicznych instytucji kolekcjonerskich (odrodzenie państwa w 1918 r., II Wojna Światowa, jej zniszczenia i perturbacje, okres PRL, odzyskanie niepodległości po 1989 r.).